Изпитателна станция

 

Разходите за ремонт на помпа представляват значителна част от разходите за поддръжка. Въпреки това, ако се извършва точния ремонт ще помогне на крайния потребител за намаляване на текущите оперативни разходи. Ето защо, за да получи максимални икономически ползи, потребителят на помпата трябва да провери, дали потреблението на енергия от ремонтираната помпата отговаря на техническите изисквания за ефективност. В противен случай, потребителят рискува високи оперативни разходи, дължащи се на прекомерно използване на енергия.

Станцията за тестване  дава възможност за проверка на параметрите на помпата след ремонт. Това позволява на клиента да установи, дали ремонта е предоставил изискваните резултати. Такава проверка се прави по време на тестове за приемане след самия ремонт. Тестовата процедура включва проверка на работните параметри, като например ниво на вибрации, температури на избраните структурни възли, стягане, време след изключване и т.н. Основната цел на тестовете за приемане е да се измерят хидравличните параметри на ремонтираната помпа, като например производителност, напор и енергийна ефективност, както и крайния потребител да бъде сигурен, че ремонтът е извършен в съответствие със задължителните параметри за качество. Това оказва огромно влияние върху надеждността на ремонтираната помпата и разходите за потребление на електроенергия.